نوشته های وب گاه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : لازمه وجود ممکن الوجود

چرا از تغییر عالم ، تغییر خدا لازم نمی آید؟

پرسش: در رابطه علّی و معلولی، معلول تغییر نمی کند مگر آنکه علت تغییر نماید و در حقیقت معلول وجود مستقلی از علت ندارد و به نوعی انعکاس اوست. واقع شدن زمان بر ماده و تغییر در آن و انواع تغییرات در عالم ماده و تغییر و تکامل مادی و معنوی هر انسان از کودکی تا کهنسالی و اصولاً تغییر در خلقت و خلق جدید و امثال آنها، که همگی تغییر در معلول می باشند چگونه به تغییر در علت اصلی آنها یعنی خداوند متعال بر نمی گردد؟ پاسخ: خدا وجود مادّی را می آفریند ... بیشتر بخوانید »

اگر ممکن الوجود پرتوی از ذات واجب است ایا وجود حرکت و تغییر در ممکن الوجود به واجب نیز برمیگردد؟

پرسش: اگر ممکن الوجود پرتوی از ذات واجب است ایا وجود حرکت و تغییر در ممکن الوجود به واجب نیز برمیگردد؟ اگر ممکن الوجود پرتوی از ذات واجب است یعنی در بود و وجود به او وابسته است حال شکی نیست که در ممکنات حرکت وجود دارد حال این حرکتی که در ممکنات وجود دارد مستند به وجودش است و وجود هم از آن خداست.حال یعنی در وجود و بعبارتی واجب الوجود حرکت وجود دارد.این مساله را برای بنده تبیین بفرمایید. درحالت کلی حرکت در وممکنات و ارتباط آن با واجب الوجود بیشتر بخوانید »

دلیل فلسفی تلازم و معیت علت و معلول وعدم امکان وجود معلول، جدا از علت چیست؟

پرسش: دلیل فلسفی تلازم و معیت علت و معلول وعدم امکان وجود معلول، جدا از علت چیست؟ پاسخ: اصل علّیّت چنین است: « هر ممکن الوجودی علّتی دارد.» و ممکن الوجود یعنی ماهیّت که نه وجود است نه عدم، بلکه هم فرض وجود برایش ممکن است هم فرض عدم. مثلاً انسان ـ که ماهیّت است ـ نه مساوی با وجود است نه مساوی با عدم؛ چون اگر مساوی وجود بود، همواره باید می بود؛ چون وجود، عدم بردار نیست. و اگر مساوی عدم بود، هیچگاه نباید موجود می شد؛ چون عدم، وجود بردار نیست بیشتر بخوانید »