سرخط خبرها

بایگانی برچسب: شبهات داستان موسی

آیا موسی(ع) با خدا سخن گفت؟ او چه نحوه دیدنی را تقاضا داشت؟

پرسش: در مورد حضرت موسی چرا با اینکه بی واسطه با خداوند صحبت کرده بود اما باز هم از خدا خواست تا خود را به او نشان دهد؟ وقتی شخصی چون پیامبر خدا نتوانست با وجود صحبت با خدا ایمان کامل و بدون شک آورد چه توقعی از ماست که بدون حضور فیزیکی امام یا پیامبر ایمان کامل آوریم؟ پاسخ: ۱ـ حضرت موسی(ع) هیچگاه بی واسطه با خدا سخن نگفته است. خدای متعال، صدایی خلق می نمود و آن حضرت، صدا را می شنید. خدا صوت ندارد که کسی صوت خدا را بشنود؛ بلکه آن صوت، خودش مخلوق

ادامه نوشته »

قرائتهای مختلف از یک امر واحد و پلورالیسم و جریان خضر و موسی ، رابطه ای با هم دارند ؟

پرسش: ماجرای سفر حضرت موسی و حضرت خضر(ع) و مخالفت حضرت موسی با اعمال حضرت خضر، علیرغم قولی که داده بود مبنی براینکه هر چه دید اعتراض نکند؛ را چطور می توان تفسیر کرد؟ آیا این خود یک مصداق از قرائتهای مختلف از یک امر واحد نیست؟و اینکه برداشتها، تحت تاثیر آگاهیهای فردی متفاوت نخواهند بود؟ اگر کسی دردفاع ازهرمنوتیک به این ماجرا استناد کند پاسخ چیست؟(با توجه به اینکه هر دو نفر از جمله پیامبران بودند وی در یک امر تفاهم نداشتند)- عکس العمل حضرت موسی

ادامه نوشته »

شبهه هایی پیرامون قران، قوم لوط، موسی و فرعون، رامسس دوم، موریس بوکای، کشتی نوح !!!

پرسش: همه مامسلمانان میگوییم دین اسلام بهترین دین است ولی اکثرا نمیدانیم چرا برترین است مگر ادیان دیگرزنده جهان چه مشکلی دارند واقعا اگر مشکلی دارندچرا ازرسانه هاهیچ مستندی از ادیان دیگر زنده جهان نشان نمیدهد و دین اسلام راباادیان دیگرمقایسه نمیکنند؟به نظرمن دین اسلام پراز دروغ و حرفهای تکراری است اگر اسلام راست میگویدمگر خداوند در قران نفرموده که بروید ومناطقی راکه مورد عذاب الهی واقع شده ببینیدتا برایتان درس عبرت شود کجایند ان مناطق کجاست منطقه ای که قوم لوط مورد عذاب واقع شدند کجاست ان کشتی نوح که درقران گفته ان رانشانه قرار دادیم کجاست  

ادامه نوشته »