سرخط خبرها

بایگانی برچسب: رابطه روح و بدن پس از مرگ

ترکیب انضمامی و اتحادی چیستند ؟ ترکیب روح و بدن چگونه است ؟ رابطه ی روح و نفس و بدن با هم چگونه است ؟

پرسش: تفاوت ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی را به دقت بیان کرده، با ذکر مثال محسوس شفاف فرمایید. در یک انسان از دنیا رفته، جسم تبدیل به جسد بی روح می شود (جسم بی روح وجود دارد) و روح بدون جسم به زندگانی خود ادامه می دهد (روح بدون جسم وجود دارد). بنابراین هر دو مستقل از دیگری حقیقت دارند. پس چرا ترکیب آنها انضمامی نیست؟ بنظر صحیح نمی رسد که بپنداریم جسم انسان تجلی (معلول) روح او در این دنیا باشد، زیرا در آنصورت بدون تغییر و تحول در روح، جسم نباید

ادامه نوشته »

حکمت الهی از قراردادن روحی ملکوتی در کالبدی حیوانی که سراسر نیاز است و هر نیازی برآورده شود نیاز دیگری سر بر می آورد، چه بوده است؟

پرسش: حکمت الهی از قراردادن روحی ملکوتی در کالبدی حیوانی که سراسر نیاز است و هر نیازی برآورده شود نیاز دیگری سر بر می آورد، چه بوده است؟ اگر هدف تکامل روح است، آیا راه دیگری برای تکامل روح وجود نداشت؟ پاسخ: اصل مطلب جای اشکال دارد. حالا کی گفته که روحی ملکوتی در کالبدی حیوانی قرار داده شده است؟ تا مقصودتان از ملکوت چه باشد. اگر مقصودتان همان عالم مثال (برزخ) است ، به این معنا روح موجودی ملکوتی نیست بلکه موجودی فوق ملکوتی است. اگر مقصودتان عالم

ادامه نوشته »

با اینکه روح مجردست پس چگونه بعد از مرگ و با خیرات و فاتحه ی دیگران تکامل و رشد دارد؟

پرسش: گفته می شود در عالم مثال و عقل، حرکت و تغییر و زمان وجود ندارد. از طرفی گفته می شود انسان پس از مرگ، از فاتحه و قرآن و احسان دیگران و از آثار ماتأخر خود تحت تأثیر و تغییر قرار می گیرد، این چگونه است؟ پاسخ: نفس همانگونه که به هنگام حیات دنیوی ، با بدن در تماسّ است و از این طریق کمالاتی کسب می کند ، با آثار صادره از بدن خود نیز ارتباط وجودی دارد. چون معلول با علّت خود پیوند وجودی دارد ؛ و معلول بدن ، به نحو اولی معلول جنبه ی برزخی انسان

ادامه نوشته »