سرخط خبرها

بایگانی برچسب: تشکیک وجود

حقیقت تشکیک وجود چیست و کثرت از کجاست؟ نزدیکی و دوری مراتب وجود به حقیقت وجود چگونه است؟

پرسش: در مورد تشکیک وجود، می گوییم وجود ذاتاً مشکک، مدرّج و دارای مراتب است. آیا می توان گفت که هر مرتبه از وجود نظیر ظهور یک موجود و مخلوق و لذا متناظر با یک درجه از قرب الهی است؟ آیا می توان درجه قرب الهی موجودات را با یکدیگر قابل قیاس، و آنها را از لحاظ قرب الهی نسبت به هم دارای شدت و ضعف دانست؟ به عبارت دیگر معیار قرب الهی یا مراتب وجود (که بصورت مدرج و دارای مرتبه خطاب می شود)، از نوع کمّیت به مفهوم دو مقدار قابل سنجش (ولو خارج از علم بشر

ادامه نوشته »

تفاوتها از کجا درست شدند؟ نقد فرضیه تکامل انواع داروین و نظریه تصادف !

پرسش: این دگرگونیها در نظام هستی چگونه رخ داده است و برای چیست؟ آیا پیدایش گوناگونیها تنها برحسب تصادف بوده است؟ همه آن تنوعی که در یک نوع واحد می بینیم، مشیت الهی نبوده است؟ پاسخ: ۱ـ تصادف فرضی است توخالی و بی معنی. هر پدیده ای که رخ می دهد یا بی علّت است یا با علّت.اگر کسی قائل شود که پدیده ی بی علّت وجود دارد ، پس او قانون علّیّت را انکار نموده است. و اگر کسی قانون علّیّت را انکار نماید ، قول خود او نیز قابل اثبات نیست. چون در هر استدلالی ،  

ادامه نوشته »

کثرت موجودات از کجاست؟ کل یوم هو فی شأن یعنی چه؟

پرسش: اگر مراتب وجود را در تشکیک وجود در نظر بگیریم، آیا تمام این مراتب، ظهور بالفعل دارند؟ اگر اینگونه باشد، دیگر مخلوق جدید معنی نخواهد داشت چون چگونه می تواند مخلوقی خلق شود بدون اینکه ظهور مرتبه ای از وجود باشد و چگونه می تواند هم عرض (بلکه عین) یک مرتبه از وجود ظهور یافته گردد و خلقی جدید اطلاق شود و اگر خلقی جدید وجود ندارد پس کل یوم هو فی شأن چیست و حدوث جسمانی و بقاء روحانی نفس چگونه می تواند باشد بطوریکه نفس جدیدی ایجاد شده  

ادامه نوشته »

ایا منشا تفاوت موجودات رتبه ی وجودی آنهاست ؟

پرسش: در پاسخ قبلی آمده بود که به خاطر محدود بودن عقل بشر، قرآن و پیامبران آمده اند، اصلا چرا خداوند عقل ما را محدود آفریده و معیارهای عقل کامل که پیامبران به آن دست پیدا کرده بودند، چه بود؟ پاسخ: ۱ـ تفاوت در خلقت موجودات ، لازمه ی عالم خلقت است. چون اگر تفاوت موجودات نبود ، اساساً عالمی نیز وجود نداشت. به حکم عقل و منطق ، دو بودن وقتی معنی دارد که تمایزی باشد ؛ چون فرض دو شیء که عین هم باشند ، فرضی است نادرست و متناقض. چرا که دو شیءِ عین هم ، یعنی دو شیء که یک شیء می باشند. پس برای اینکه …

ادامه نوشته »

چرا هر موجودی در مرتبه ای واقع شده؟ این مطلب چگونه با عدالت خدا سازگار است؟

پرسش: اگر تمام مخلوقات حادثند (حداقل حدوث ذاتی)، چه ترجیحی برای انتساب یک جایگاه (از تشکیک وجود) به یک موجود وجود دارد بطوریکه ترجیح بلامرجح اتفاق نیفتد و مقرون به سابقه باشد. هر چند در واقع بیان انتساب یک جایگاه به یک موجود صحیح نیست و هر موجود در حقیقت عین آن جایگاه است. اما موضوع این است که آن موجود با تمام وجود آن مرتبه از وجود را وجدان می کند و نمی تواند مرتبه دیگری از وجود را وجدان نماید و در قالب و چارچوب آن مرتبه گرفتار است و با همان مرتبه حیات دارد و عواقب همان مرتبه را هم می چشد. اگر گفته شود    

ادامه نوشته »