سرخط خبرها

بایگانی برچسب: ادراکات روح

آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟

پرسش: آیا اعتقادات ما علم روحی جدید را تائید می‌کند؟ آیا امکان تجسد ارواح به صورتی که قابل شناسائی زیستشناسی باشند، وجود دارد؟ آنچنان که در علم روحی جدید ادعا می‌شود. آیا ارواح قادر به دخل و تصرف در جهان مادی هستند؟ از حرکت اشیاء گرفته تا تسخیر دیگر ابدان. مکان بدن مثالی جای خاصی است آنچنان که علم روحی جدید ادعا می‌کند. نیاز به ماده اکتوپلاسم برای احضار ارواح و تجسد آنها ضروری است؟ آیا ارواح مؤمنین و غیر آنها در جهان برزخ وضع یکسانی دارند زیرا

ادامه نوشته »

اتّحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول در فلسفه چیست ؟

پرسش: باتوجه به اینکه همه چیز غیر از خدا محتاج است وهیچ کس از خود چیزی ندارد وجر او همه چیز به نحوی کثرت دارندولی در فلسفه گفته میشود که آنکه ادراک می کند نفس است وادراک شونده هم خود نفس است؟ در اینصورت این جمله به چه معناست؟ وآیا منظور این است که از نفس مثالی کمالات نازل می شود؟ پاسخ: ۱ـ فرموده اید: « در فلسفه گفته میشود که آنکه ادراک می کند نفس است وادراک شونده هم خود نفس است.» اینکه ادراک کننده نفس است، صحیح، امّا اینکه ادراک کننده هم خود

ادامه نوشته »