سرخط خبرها

از کجا معلوم می شود که ما تخیّل یک موجود دیگر نباشیم ؟

پرسش:
یک چیزی فکر یا خیال می کند و ما خیال او هستیم و تخیل او این قابلیت را دارد که ما در فکر و تخیلمان احساس درد نکنیم، چگونه این را جواب می دهید؟
پاسخ:
این فرضیّه در حقیقت یکی از قرائتهای گوناگون سفسطه می باشد.
۱ـ این فرضیّه صرف ادّعاست ؛ و دلیلی آن را همراهی نمی کند. اگر برای اثبات این نظریّه ، برهانی وجود دارد بفرمایید!
اساساً این فرضیّه محال است برهان داشته باشد. چون هر برهانی برای اثبات آن ارائه شود ، می گوییم: خود این برهان نیز طبق خود فرضیّه ، می تواند تخیّل همان موجودی باشد که خود ما را تخیّل نموده است. پس اوست که در تخیّل خود ما را وا می دارد تا برهان تخیّلی او را بپذیریم.
بنا بر این این فرضیّه ذاتاً نمی تواند خود را اثبات کند. و هر چه بگوید در حکم خیال و وهم خواهد بود.
۲ـ‌ اگر فرض کنیم که ما خیال یک موجود دیگریم ، پس لابد همین هم که « خیال می کنیم که ما خیال یک موجود دیگریم » ، خودش نیز خیال است نه واقعیّت. لذا خود این فرضیّه خودش خودش را ابطال می کند.
۳ـ اگر فرض کنیم که ما خیال یک موجود دیگریم ، پس همین هم که « خیال می کنیم که ما خیال یک موجود دیگریم » ، خودش نیز خیال همان موجود است نه واقعیّت. آنگاه خود همین خیال دوم ، یعنی اینکه « خیال بودن ما خیال است »، نیز باز خیال اوست. باز این خیال سوم نیز خیال اوست ؛ و این سلسله باید تا بی نهایت ادامه داشته باشد. پس اگر ما خیال یک موجود دیگریم ، لازم می آید که او برای رسیده به تخیّل ما بی نهایت تخیّل قبلی کرده باشد.
۴ـ اگر موجودی هست که ما تخیّل او هستیم ؛ پس این هم که ما خیال می کنیم که ن موجودی وجود دارد ، خودش نیز تخیّل همان موجود است. بنا بر این از فرض واقعیّت داشتن چنان موجودی ، لازم می آید که خود آن موجود نیز حاصل تخیّل خودش باشد. پس او در عین واقعیّت داشتن ، واقعیّت ندارد.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها