سرخط خبرها

چرا از تغییر عالم ، تغییر خدا لازم نمی آید؟

پرسش:
در رابطه علّی و معلولی، معلول تغییر نمی کند مگر آنکه علت تغییر نماید و در حقیقت معلول وجود مستقلی از علت ندارد و به نوعی انعکاس اوست. واقع شدن زمان بر ماده و تغییر در آن و انواع تغییرات در عالم ماده و تغییر و تکامل مادی و معنوی هر انسان از کودکی تا کهنسالی و اصولاً تغییر در خلقت و خلق جدید و امثال آنها، که همگی تغییر در معلول می باشند چگونه به تغییر در علت اصلی آنها یعنی خداوند متعال بر نمی گردد؟
پاسخ:
خدا وجود مادّی را می آفریند و وجود مادّی تغییر نمی کند ؛ بلکه وجود مادّی خودش عین سیلان و تغییر می باشد. پس معلول خدا تغییر نمی کند ؛ بلکه معلول خدا ، خودِ همان تغییر است. زمان نیز عین سیلان و تغییر می باشد نه چیزی که تغییرمی کند. پس خدا وجود سیّال یا همان سیلان را آفرید و سیلان در سیلان خود و تغییر در تغییر خود ثابت است ؛ و چنین نیست که تغییر در تغییر بودن خود تغییر نماید ؛ و الّا تسلسل تغییرها پیش می آید. حتّی انسان هم که علم به حرکت و تغییر دارد ، این علمش موجب نمی شود که علمش نیز در حرکت و تغییر باشد. تغییر علم یک چیز است و علم به تغییر چیز دیگر. حتّی آنجا هم که ما حرکت قدم به قدم زید را می بینیم ، علم ما تغییر نمی کند ؛ بلکه ما از هر قدم او یک تصویر ثابت در ذهن داریم.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها