سرخط خبرها

مکاشفه چیست؟

پرسش:
مکاشفه چیست؟
پاسخ:
مکاشفه یعنی کشف نمودن و یافتن. امّا در اصطلاح عرفا عبارت است از باز شدن چشم حقیقت بین عارف به نحوی که بتواند بدون حسّ و تعقّل و تفکّر ، حقایق و معانی غیبی را ادراک نماید.

« کاشانى گویند: نفس در اثر اتصال به نفوس فلکى نقوشى در وى مرتسم می گردد و به حوادث آینده علم پیدا می کند و این معنى هم در عالم خواب دست می دهد و هم در بیدارى. آنچه در خواب باشد رؤیاى صادقه و آنچه در بیدارى باشد مکاشفه و آنچه بین نوم و یقظه (خواب و بیداری) دست دهد خلسه گویند ؛ و این نقوش اگر در عالم خواب منقش گردد اگر معلول امور مزاجى و مادّى باشد نه بواسطه اقتباس از مبادى عالیه آن را اضغاث احلام نامند ؛ و آنچه از مبادى عالیه باشد کشف و شهود گویند » (فرهنگ معارف اسلامى، ج‏۲، ص: ۹۲۸)

« مکاشفه و مشاهده از لحاظ معنى متقاربند با این تفاوت که کشف اتم از شهودست. بعضى گویند: مکاشفت عبارت از تفرّد روح است بمطالعه مغیبات در حال تجرد او از غواشى بدن. (از مصباح الهدایه ص ۱۳۴- لمع ص ۳۵)بعضى گویند: مکاشفت عبارت از حضور دل در شواهد مشاهداتست و علامت مکاشفه دوام تحیر در کنه عظمت خداوند است. در محاضره عارف در افعال متفکر بود و در مکاشفه در جلال. بعضى گویند: مکاشفه شهود تجلى صفات است.(از مصباح الهدایه ص ۱۰۰). در شرح حکمه الاشراق است که مکاشفه ظهور شى‏ء است براى قلب به استیلاء ذکر آن بدون بقاء ریب و یا حصول امر عقلى است به الهام بطور «دفعه واحده» بدون فکر و طلب یا بین خواب و بیدارى و یا ارتفاع حجاب است تا آنکه واضح شود احوالات جلى در امور متعلق به آخرت. بعضى گویند: مکاشفت عبارت از حصول علم است براى نفس بفکر یا حدس و یا سانحه خاص. بعضى گویند: مکاشفت عبارت از بلوغ بما ورا حجاب است وجودا. و گفته شده است که: مکاشفت اطلاع یکى از متحابین متصافین است صاحبش را بر باطن و سرّ و امر خود. (از شرح منازل ص ۱۹۵) و گفته شده است که: ثمره علم وراثت مکاشفت است که به اشارت آید نه به عبارت. » (فرهنگ معارف اسلامى، ج‏۳، ص: ۱۹۰۳)

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

2
دیدگاه ها

نادر

یک کلمه از این حرفاتون رو نفهمیدم. کتاب های زیادی مثل ۶۶۵ سوال و پاسخ از علامه طباطبایی و … کتاب های سلوک و عرفان هستند معنی کلمات رو نمیدونیم.مثل وجوب وجود معلول هنگام وجود علت تامه اش. لطف کنید یک کتاب معرفی کنید معنی این کلمات که عرفا میگن رو بفهمیم.