سرخط خبرها

تفاوت دنیا و برزخ و آخرت در چیست ؟

پرسش:
تفاوت دنیا، برزخ، قیامت چیست؟
پاسخ:
دنیا هم مادّی است هم جسمانی ؛ لذا محدود است به حرکت و زمان ؛ چون حرکت و زمان از توابع مادّه می باشند. امّا برزخ ، جسمانی است و غیر مادّی ، لکن اجسام آن جسم لطیف مثالی می باشند ، نظیر اجسامی که در خواب می بینیم یا در ذهنمان تجسّم می کنیم. در عالم برزخ ، حرکت و زمان و محدودیّت ناشی از آنها نیز معنی ندارد ؛ چون مادّه نیست. امّا آخرت از منظر حکما ، عالمی است غیر مادّی ولی جسمانی ، مثل عالم برزخ ؛ با این تفاوت که جسم اخروی باطن وحقیقت جسم برزخی بوده ، به اصطلاح حکما ، جسم عقلی است نه جسم مثالی. فهم این جسم برای غیر حکما حقیقتاً دشوار می باشد.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها