سرخط خبرها

گفته می شود وحی یعنی القای معانی به قلب پیامبر، در اینجا منظور از القا چیست؟

پرسش:
گفته می شود وحی یعنی القای معانی به قلب پیامبر، در اینجا منظور از القا چیست؟
پاسخ:
آدمی را مراتبی است؛که به ترتیب عبارتند از:بدن، نفس، قلب، عقل، روح، سرّ، خفی، اخفی.نبی در مرتبه اخفی متّصل به عالم اسماء وعلم خدااست.آنگاه علم خدا از اخفی به خفی و سرّ و روح نازل می گردد؛ واز مقام روح القدس به جبرئیل(ع) می رسد که عقلّ کلّی نبی می باشد. آنگاه جناب جبرئیل آن را بر قلب مجرّد نبوی تنزّل می دهد. سپس از مرتبه قلب به نفس و ذهن فرود آمده و بر زبان نبی جاری می گردد.کیفیّت تنزّل نیز مانند آن است که امورازعقل یا وهم ما به قلبمان آمده در ذهنمان ظاهر گشته و در زبانمان جاری می شوند.البته اکثر مردم را عقل بالفعل نیست کجا رسد روح وسرّ و خفی و اخفی.

نگارنده مطلب : احد ایمانی

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاه ها