سرخط خبرها

آیا اجتماع نقیضین در همه صورت ها و مکان ها محال است ؟

پرسش:
اجتماع نقضین اجتماع نقضین نیست به حمل اولی و مفھوم در ذھن، از آن جھت که ذھن موطن ماھیات و مفاھیم است نه از آن جھت که خود واقعیتی دارد و ھمانطور است تسلسل، تسلسل نیز به حمل اولی و مفھوم محال نیست.
پاسخ:
مفهوم یا وجودی است یا ماهوی؛که دومی نیزبی وجود معنی ندارد. چون ماهیّت اعتبار است روی وجود.وجود منقسم می شود به وجود ذهنی و وجود خارجی. واقعیّت منقسم می شود به خارج و ذهن.بلی مفهوم تسلسل علل، تسلسل علل نیست؛ امّا مصداق تسلسل علل در ذهن، تسلسل علل است به حمل شایع.مثال:تسلسل استدلال تسلسل استدلال است به حمل شایع؛ لذا محال می باشد؛اگر چه موطن آن ذهن می باشد.مثال دوم:اگربنده مفهومی را از مفهوم دیگر انتزاع نمایم و آن مفهوم قبلی را هم از مفهوم قبلتر، سر این سلسله باید در جایی به یک مفهوم اوّلی برسد و نمی تواند تا بی نهایت سیر نماید؛ در غیر این صورت آن مفهوم اخیر حاصل نمی شد.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Rating: 3.5/5. From 2 votes.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x