سرخط خبرها

حقیقت مرگ چیست ؟ آیامرگ همان عدم حیات نیست ؟

پرسش:
امام باقر(ع) : حیوهوموت دومخلوق ازمخلوقات خدایند/آیامرگ همان عدم حیات نیست.
پاسخ:
مرگ در نظر منکران برزخ و معاد، یعنی عدم حیات، امّا در نظر معتقدان به برزخ و معاد، مرگ یعنی حالتی که در آن حالت، انسان از حیات مادّی ترقّی می کند به حیات برتر برزخی. پس مرگ آن حقیقتی است که انسان را به درجه برتر حیات می رساند. وقتی عزرائیل(ع) کسی را اماته می کند، از نسبت فعل او با فرد میّت (ترقّی کرده به برزخ) مفهومی انتزاع می شود به نام موت یا مرگ. لذا موت ، وجود رابط است؛ و وجود رابط، قائم است به طرفین ربط.

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 4.8/5. From 4 votes.
Please wait...

دیدگاه ها