سرخط خبرها

روح حیوانات از چه سنخی است ؟ آیا انها هم قبض روح میشوند ؟ چطور؟

پرسش:
روح حیوانات از چه نوعی است، آیا اوناهم قبض روح میشن و چطور؟

پاسخ:
۱ـ روح، انواع و اقسام ندارد؛ بلکه مراتب دارد. پایینترین مرتبه ی روح، روح جمادات است؛ بالاتر از آن، روح نباتات است؛ بالاتر از آن، روح حیوانات است، که انسان غیر مؤمن هم در حکم حیوانات است. بالاتر از روح حیوانی، روح الایمان است، که موجب ایمان به غیب می شود. فراتر از آن، روح القدس است که موجب عصمت می شود.

۲ـ قبض روح به این معنا که روح از بدن جدا گردد، توهّمی بیش نیست؛ حقیقت موت، جدا گشتن صورت است از مادّه اش؛ یعنی صورت تمام موجودات مادّی، به هنگام مرگشان، از مادّه اش جدا گشته و برزخی می شود. لذا هیچ موجود برزخی نیست که بدن نداشته باشد؛ لکن بدنی دارند غیر مادّی، نظیر بدنهایی که در خواب می بینیم یا در ذهنمان مجسّم می کنیم. مراد از بدن نیز همین قالب قابل مشاهده است که بر قامت مادّه پوشانده شده است؛ می خواهد قالب بشری باشد یا قالب گوسفندی باشد یا قالب درختی باشد یا قالب سنگی و امثالهم.
واژه ی روح نیز استعمالات گوناگونی دارد؛ گاه در معنی دقیقش به کار می رود که حقیقتی است فوق نفس و فوق عقل و فوق قلب و مادون سرّ و خفی و اخفی، و گاه در معنای نفس به کار می رود؛ و نفس، خودش مراتبی دارد که ادنی مرتبه اش، همین صورت مشهود بدن است. لذا همان گونه که هنگام مرگ انسان، بدن او از مادّه اش جدا شده و برزخی می شود، هنگام مرگ یک حیوان یا گیاه یا جماد هم، صورت جسمانی آنها از مادّه شان جدا گشته و برزخی می شود. لذا در تعبیر «قبض روح» مراد از روح، معنای غیر دقیق و عرفی آن است که اغلب به همان کالبد مثالی (جسم برزخی) اطلاق می شود. تعبیر دقیقتر از «قبض روح»، تعبیر « توفّی» می باشد که تعبیر قرآنی است. توفّی یعنی باز پس گرفت تمام حقیقت شیء؛ و تمام حقیقت یک شیء شامل مادّه ی او نمی شود. چون «شیئیت الشیء بصورته لا بمادّته».

۳ـ تمام پروسه ی برزخی گشتن موجودات مادّی نیز تحت اراده ی حضرت عزرائیل(ع) و قوای عزرائیلیه است. و البته خود جناب عزرائیل(ع) نیز ظهور اسم الممیت می باشد.

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 4.5/5. From 4 votes.
Please wait...

دیدگاه ها