سرخط خبرها

شرایط قضاوت در آخرت چگونه می باشد ؟

پرسش:
چه شرایطی بر قضاوت در قیامت حاکم است که سبب می شود هیچ ظلمی اتفاق نیفتد؟
پاسخ:
ظلم در قضاوت زمانی رخ می دهد که :
۱٫ قاضی علم به حقیقت نداشته باشد ؛ که نتیجه ی احتمالی آن قضاوت اشتباه خواهد بود.
۲٫ قاضی عادل نباشد.
۳٫ قاضی نفعی از محکومیّت متّهم ببرد.
۴٫ قاضی تحت نفوذ یا تهدید باشد.
۵٫ قاضی قدرت اجرای حکم را نداشته باشد.
۶٫ قاضی با متّهم خصومتی داشته باشد.
۷٫ متّهم راه فرار از اجرای حکم را داشته باشد.
۸٫ امکان فریب قاضی یا توجیه خلاف وجود داشته باشد.
اینها اموری هستند که ممکن است موجب حقّ کشی و ظلم شوند. در حالی که هیچکدام این امور در حسابرسی خدا راه ندارند. خدا عالم مطلق ، عادل ، قادر مطلق ، غیر قابل فریب ، غیر قابل نفوذ و تهدید ، بی نیاز از همه ، مالک تمام ملک وجود و منزّه از هر صفت زشتی است. لذا راه هر گونه ظلم و اجحافی بر بندگان بسته است.

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها