سرخط خبرها

آیا فرشتگان همان قوانین موجود در این جهان ، قیامت ، جهنم و بهشت هستند؟

پرسش:
آیا فرشتگان همان قوانین موجود در این جهان ، قیامت ، جهنم و بهشت هستند؟یعنی قانون روزی رسانی،میکائیل نام دارد. قانون تولد و مرگ، عزرائیل نام دارد. قانون نابودی هستی، اسرافیل نام دارد. فرشتگانی(قوانین)که نگهدارنده بخش مادی جهان هستند مثل میدان گرانش، میدان الترو مغناطیس و… . قوانینی (فرشتگانی) هستند که برای آگاهی، الهام،فرستادن وحی و… هستند. قوانین موجود در جهنم ۱۹ تا است (۱۹ فرشته)

پاسخ:
قوانین حاکم بر جهان، نه مادّه هستند، نه انرژی اند و نه نیرو، بلکه اموری هستند از سنخ اراده و ادراک و امثال آن؛ که اموری مجرّد می باشند. امّا این گونه مجرّدات، از سنخ فعل مجرّد هستند نه از سنخ ذات مجرّد. روح انسان، ذات مجرّد است و ادراک و اراده، فعل روح هستند. قوانین حاکم بر جهان نیز فعل ملائکه هستند نه خود ملائکه. امّا اینکه ملائکه موکّل جهنّم، نوزده فرشته اند، ربطی به منحصر شدن قوانین جهنّم به نوزده قانون ندارد. چون هر فرشته ای فقط یک فعل ندارد، بلکه چه بسا فرشته ای هزاران فعل داشته باشد، همان گونه که روح مجرّد بشر، فقط یک فعل ندارد؛ تعقّل، تخیل، احساس، اراده کردن، حفظ، اکراه، اقبال، تعجّت، باور(ایمان)، یقین، شکّ، ظنّ، و … همگی فعل یک روح هستند.

Print Friendly, PDF & Email
Rating: 4.7/5. From 3 votes.
Please wait...

دیدگاه ها